Szolgáltatási feltételek

A SETINO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett
https://setino.com weboldal és webáruház


Általános Szerződési Feltételei


PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SETINO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://setino.com oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruház (a továbbiakban: Webáruház) útján nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) igénybe vevő ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél, illetve Ügyfelek) között létre hozandó szerződéses jogviszonyok szerin a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. (a Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogviszonyra, jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://setino.com weboldalon keresztül jön létre vagy megy végbe, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A jelen ÁSZF irányadó abban az esetben is, ha az Ügyfél az ajánlatát elektronikus levelezés, azaz e-mail útján teszi meg.
1.A https://setino.com portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai:
1.1.Elnevezés: SETINO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.Székhely: 1107 Budapest, Száva utca 4. b. ép.
1.3.Cégjegyzékszám: Cg.01-09-730116
1.4.Adószám: 13337634-2-42
1.5.A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1.6.A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13337634#cegkapu
1.7.Képviselő neve: Li Li  önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető
-ügyfélszolgálati telefonszám (helyi tarifával hívható, NEM emelt díjas): +36305275761
-e-mail cím: shop@setino.com
-honlap címe: https://setino.com
1.8.Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, telephelye, email címe:
-Név: Google LLC
-Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
-e-mail cím: https://www.google.com/contact/
2.Az Ügyfél
2.1.Ügyfél minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a https://setino.com honlapon regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol, és a Szolgáltató elektronikus kereskedelmi szolgáltatását igénybe veszi.
2.2.Az Ügyfél felelős az általa a regisztráció, a regisztráció nélküli személyes adatok megadása, valamint az egyes megrendelések és vásárlások során megadott adatok valóságtartalmáért és helyességéért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves regisztrációt, vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén megadott adatokat jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén az Ügyfél adatainak valódiságának igazolását jogosult az Ügyféltől megkövetelni. Amennyiben az Ügyfél a személyazonosságát hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, úgy a Szolgáltató (az esetlegesen már megfizetett valamennyi szerződéses díj egyidejű visszatérítése mellett, bármely további jogkövetkezmény nélkül) jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, és a szolgáltatási szerződéstől elállni.
2.3.Az egyértelműség kedvéért a Szolgáltató rögzíti, hogy mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat megillető jogokat a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítja, amely jogok egymástól jelentősen eltérhetnek.
3.Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte
3.1.A jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi és bármely olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató az Ügyfelek részére a https://setino.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) található webáruház (a továbbiakban: Webáruház) útján nyújt. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Felek között jön létre. A jelen ÁSZF a vonatkozó jogszabályok rendelkezései, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével szabályozza a Webáruházban történő vásárlást.
3.2.A Webáruházban vásárolni kizárólag elektronikus úton, a jelen ÁSZF-ben részletesen leírtak szerint van mód és lehetőség.
3.3.A Webáruház szolgáltatásait az Ügyfelek igénybe vehetik regisztrációval vagy regisztráció nélküli vásárlással. A regisztrációval vagy a regisztráció nélküli vásárlással ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat a Felek között hatályba lép.
3.4. A Felek között a Webáruházban az áru Ügyfél általi megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést a Felek kölcsönösen írásban létre jött szerződésnek tekintik és fogadják el. A Szolgáltató minden szerződést iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig megőriz.
3.5.A szerződés nyelve magyar.
3.6.A Szolgáltató az Ügyfeleknek a Webáruházzal és a https://setino.com honlappal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatása és lehetőség szerint minél nagyobb mértékű segítése érdekében telefonos, illetőleg elektronikus úton (e-mailen) elérhető ügyfélszolgálatot üzemeltet. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az Ügyfélszolgálat nem üzlet, a Szolgáltató üzletet nem üzemeltet. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
3.6.1.Telefonos ügyfélszolgálat (munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között): +36
3.6.2.Ügyfélszolgálat e-mail elérhetősége: vevo@setino.com
3.7.Regisztráció
3.7.1.Az Ügyfél a https://setino.com honlapon a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével regisztrálhat a Webáruház, illetve a Honlap szolgáltatásaira. A regisztrálni kívánó Ügyfél köteles megadni a Honlapon megjelölt személyes és számlázási adatokat, valamint egyedi jelszót a regisztráció során. Az Ügyfél a Webáruházba történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez kifejezetten hozzájárul. Ezen nyilatkozat megtétele ún. „check-in box" formában történik, és a regisztrációs folyamat lezárásának-és a regisztráció élesedésének előfeltétele. A regisztráció befejezésével és az Ügyfél általi véglegesítésével az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat a Felek között hatályba lép, és ezt követően van lehetőség a megrendelések leadására, és a Szolgáltatások igénybe vételére.
3.7.2.A Szolgáltatót az Ügyfél által a regisztráció vagy bármely rendelés során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt önálló Ügyfélként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Főoldal/Adatmódosítás menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti, illetve megrendelés leadása közben is lehetőség nyílik adatmódosításra. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az Ügyfélnek a regisztrációkor megadott adataiban utólag az Ügyfél által történt megváltoztatásából eredő károkért és egyéb hátrányos jogkövetkezményekért.
3.8.Megrendelés Webshopon keresztül
3.8.1.A Szolgáltató kínálatába tartozó árucikkek lényeges tulajdonságait, legfőbb jellemzőit, árát, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Honlapon, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Az Ügyfél a vásárlást megelőzően is fordulhat a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához az árucikkek tulajdonságait érintő kérdésekben.
3.8.2.A Szolgáltató által forgalmazott termékek és azok használati utasításai a mindenkori jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelnek. Amennyiben az Ügyfél a vásárlás, illetőleg a megrendelt árucikk átvétele során azt észleli, hogy az áru hiányos (pl. nincsen kötelező használati utasítás/használati útmutató a termék mellett), úgy a Szolgáltató azt kéri és javasolja, hogy az Ügyfél forduljon segítségért, illetve a hiányosság pótlása érdekében az Ügyfélszolgálat munkatársaihoz még az előtt, hogy a megvásárolt árucikk használatát megkezdené. Az Ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak az Ügyfelek rendelkezésére azon esetben is, ha a Honlapon, a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Honlapon szereplőnél több információra van szükség.
3.8.3.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
3.8.4.A Webáruházból a Honlapon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
3.8.5.Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás, téves ár kerül a Webáruházban valamely termék mellé feltüntetésre, (különösen, de nem kizárólag a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél jogosult elállni a vásárlási szándékától. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Honlapon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.
3.8.6.Megrendelés kizárólag elektronikus úton, a Szolgáltató Honlapján üzemelő Webáruházban, regisztrációval vagy regisztráció nélkül adható le. Az érvényes megrendeléshez az Ügyfélnek mind a regisztráció/regisztráció nélküli vásárlásnál, mind a konkrét árumegrendelés során valamennyi „*” -gal jelölt, kötelező mezőt maradéktalanul ki kell töltenie, valamint el kell fogadnia az aktuális ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. Ennek hiányában a megrendelés nem jön létre, és a Szolgáltató az Ügyfél részére hibaüzenetet küld.
3.8.7.Megrendelés a Honlapon keresztül: Megrendelés feladására a Honlapon keresztül regisztrációt követő bejelentkezés vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén az adatok megadását követően, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a képernyő jobb felső sarkában található „kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma megtekinthető és törölhető („Törlés”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár” feliratra kattintva a megjelenő felületen ellenőrizheti a megrendelés adatait és ellenértékét, meg kell jelölnie a kiválasztott fizetési módot és a termék átvételének / kiszállításának módját, valamint meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ugyanezen a felületen van lehetőség a Szolgáltató által kibocsátható kuponok on-line beváltására, és a beváltással a kuponok szerinti kedvezmények igénybe vételére is.
3.8.8.Az Ügyfél valamennyi, a megrendelés leadásához szükséges adat megadása, és az átvétel módjának kiválasztása után, a „Megrendelés küldése” gombra kattintva adhatja le a megrendelést. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés küldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
3.8.9.Adatbeviteli hibák javítása: Az Ügyfélnek a „Megrendelés küldése” parancs kiadásáig a megrendelés bármely szakaszában lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).
3.9.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létre jötte
3.9.1.Az Ügyfél által elküldött megrendelés a Szolgáltató részére küldött szerződéses ajánlattételnek minősül (Ptk. 6:64-6:70.§). A Szolgáltató a megrendelés beérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja („rendelésigazolás”) az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció/regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget, a fizetendő végösszeget, és fizetési adatokat, amellyel a felek között a szerződés létrejön. Minden megrendelésnek egyedi azonosító száma van, ez a szám megtalálható a számlán, fizetésnél és a Szolgáltatóval történő kommunikáció során hivatkozni kell rá.
3.9.2.Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó, fentiek szerinti külön elfogadó e-mailt, azaz „rendelésigazolást”.
3.9.3.Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt késedelem nélkül, 1 (egy) munkanapon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi joghátrányért az Ügyfél felelős.
3.9.4.A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
3.9.5.Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében, amelyet e-mail útján közöl az Ügyféllel. A részben történő teljesítést kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően teljesíti. A Szolgáltató a részben vagy egészben visszautasított megrendelés már részére megfizetett ellenértékét valamint a szállítási költséget 2 munkanapon belül visszautalja az Ügyfélnek.
3.9.6.Az akciós és időszakos termékek értékesítése a készlet erejéig tart. Amennyiben a Szolgáltatónak nem áll rendelkezésére az akciós és időszakos termékből, úgy a megrendelést visszautasítja.
3.9.7.A Szolgáltató e-mail útján értesíti az Ügyfelet az utalási összeg bankszámlájára történt beérkezéséről.
3.10.Megrendelés email útján
3.10.1.Amennyiben az Ügyfél e-mail útján – azaz a Webshopon lévő rendszer használata nélkül – teszi meg ajánlatát, az e-mailnek minden esetben tartalmaznia kell az áru megnevezését, típusát, méretét, számlázási címet, szállítási címet (ha az eltérő), egy kontakt nevet, telefonszámot és a fizetési opciót és az átvétel módját. Egyebekben a megrendelés folyamata a fenti szabályok értelmeszerű alkalmazásával valósul meg. A továbbiakban, ahol Webáruházban történő vásárlás említ a jelen ÁSZF, ott az e-mail útján történő megrendelést is érteni kell.
4.A Felek jogai és kötelezettségei, a szerződés teljesítése és megszűnése
4.1.Szállítási (átvételi) feltételek
4.1.1.A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés során kiválasztott, a Szolgáltató e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
4.1.2.A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut futárszolgálat igénybevételével házhoz szállítja. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.1.3.A Szolgáltató a fuvardíj megfizetését elengedheti az általa meghatározott feltételek teljesítése esetén, ideértve az egyes megrendelések értékéhez kapcsolódó fuvardíj kedvezményt. Amennyiben a Megrendelő az adott megrendelést teljes egészében, vagy részben visszaküldi és így a Szolgáltató által meghatározott díjmentes szállítást biztosító értéket a megrendelés értéke nem éri el, úgy Szolgáltató jogosult a fuvardíjat a Megrendelő által megfizetett vételárból megtartani, oly módon, hogy visszafizetési kötelezettség esetén a fuvardíjjal csökkentett összeg visszafizetésére köteles.
4.1.4.Amennyiben a futárszolgálat visszajelzése alapján a megrendelés átvétele az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból marad el, úgy az Ügyfél ismételt megrendelés esetén köteles a korábbi fuvardíj Szolgáltatónak történő megtérítésére. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult az Ügyfélnek a korábbi fuvardíjat számlázni.
4.1.5.A szállítás Magyarországról történik Európa területére. Amennyiben az Ügyfél futárszolgálat útján kéri a megrendelés kiszállítását, úgy az Ügyfél által megadott szállítási címnek olyannak kell lennie, ahol munkanapokon 8-17 óra között a Megrendelés átvétele megoldott, tekintettel arra. hogy a futárszolgálat ezen időintervallumon belül szállít.
4.1.6.Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfél részére a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Honlapon közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelés e-mailes visszaigazolásában szerepel.
4.1.7.A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a kiszállítás várható időpontjáról, illetőleg arról a várható időpontról, amikortól a megrendelt termékek átvehetőek. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termék a vételár bankszámláján történt jóváírásától, utánvét esetén a megrendelés (3.9.1 pont szerinti) visszaigazolásától számított legkésőbb 30 munkanapon belül minden esetben átvehetővé válik, illetve kiszállításra kerül (a megrendelő választása szerint).
4.1.8.Javasolt, hogy az Ügyfél a Megrendelés kézbesítésekor, illetve a termék személyesen történő átvételekor a csomagot a futár vagy a Szolgáltató alkalmazottja előtt megvizsgálja, és a terméken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét.
4.1.9.Az Ügyfél a megrendelt termék, illetőleg Szolgáltatás ellenértékéről a számlát a termék átvételekor kapja kézhez.
4.2.Fizetési feltételek
4.2.1.A Szolgáltató az alábbi fizetési lehetőségeket kínálja az Ügyfeleknek:
4.2.1.1.Fizetés előreutalással (a „rendelésigazolás”-sal e-mailben megküldött adatok alapján történő átutalás)
4.2.1.2. Fizetés utánvéttel készpénzben – kizárólag személyes átvétel esetén (futárszolgálatnak történő fizetés)
4.2.2.Az Ügyfél a Szolgáltató által mindenkor biztosított fizetési módokról, azok mindenkor hatályos szabályairól a https://setino.com oldalon tájékozódhat.
4.2.3.A Szolgáltató a termékek tekintetében a tulajdonjogát a megrendelt termék vételárának hiánytalan megfizetéséig fenntartja.
4.2.4.A megrendelt termékek vételára akkor minősül megfizetettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került, vagy a Szolgáltató képviselője részére (utánvét esetén) készpénzben megfizetésre kerül. A megrendelt termékeket és Szolgáltatásokat az Ügyfél kizárólag akkor jogosult átvenni, ha azok ellenértéke hiánytalanul és igazoltan megfizetésre került. Halasztott fizetésre minden esetben a második rendelést követően van lehetőség egy előzetes credit limit lekérése után a Szolgáltató biztosítója felől.
4.2.5.Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a megrendelt termékek vételára mellett a késedelem első napjától a kifizetésig a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
4.3.Elállási jog
4.3.1.A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
4.3.2.A Fogyasztónak minősülő Ügyfelet a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben részletesen szabályozottak alapján, az alábbiak szerint illeti meg elállási jog, illetve felmondási jog a Webáruházban a Szolgáltatótól vásárolt termékek tekintetében.
4.3.3.A Fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
4.3.4.A Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
4.3.5.Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
4.3.6.A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog (többek között, a teljes listához olvassa el a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit)
-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
-romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
-olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
-olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval
4.3.7.A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán telefonon és/vagy elektronikus levélben van lehetőség.
4.3.8. Ha a Fogyasztó az őt megillető elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű, az Ügyfél nevét, a rendelésszámot és a Szolgáltató által kiállított számla sorszámát tartalmazó írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
4.3.9.A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.
4.3.10.Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
4.3.11.Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerinti mintatájékoztatók jelen ÁSZF mellékletét képezik.
4.3.12.Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
4.3.13.A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
4.3.14.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
4.3.15.A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. A Fogyasztó erre irányuló igényét a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán kell jelezni.
4.3.16.A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
4.3.17.Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
4.3.18.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
4.3.19.A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
4.3.20.Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
4.3.21.A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
4.4.Jótállás
4.4.1.Kötelező jótállás
4.4.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
4.4.1.2.A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály a termék eladási árától függően, sávosan egy-három éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
4.4.1.3.Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
4.4.2.Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
4.4.3.Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
4.4.4.A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
4.4.5.A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
4.4.6.Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
4.4.7.A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
4.4.8.A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
4.4.9.Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
4.4.10.A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
4.4.11.Ha a felek között a jótállás kapcsán jogvita alakul ki, amelyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a jelen ÁSZF-ben feltüntettettek alapján.
4.4.12.Önkéntes jótállás: A Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Honlapon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.
4.4.13.A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
4.5.Szavatosság
4.5.1.Kellékszavatosság
4.5.1.1.Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
4.5.1.2.Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
4.5.1.3.Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt
4.5.1.4.Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
4.5.1.5.Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
4.5.1.6.Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
4.5.1.7.Fogyasztók esetén a szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett – kivéve, ha vélelmezhető, hogy a dolog természetével vagy a hiba jellegével ez összeegyeztethetetlen –, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
4.5.1.8.Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
4.5.2.Termékszavatosság
4.5.2.1.A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 4.5.1. pontban meghatározott kellékszavatossági igényt vagy a jelen pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet.
4.5.2.2.Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
4.5.2.3.Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
4.5.2.4.Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
4.5.2.5.Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
4.5.2.6.Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
4.5.2.7.A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
4.5.2.8.A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
4.5.3.Gyártói jótállás
4.5.3.1.Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.
4.5.3.2.Gyártónak minősül a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.
4.6.Felelősség
4.6.1.A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
4.6.2.Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
4.6.3.A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
4.6.4.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
4.6.5.Az Ügyfelek által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
4.6.6.Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
4.6.7.Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
4.6.8.A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.
4.6.9.Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:
4.6.9.1.olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
4.6.9.2.olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Ügyfél, a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
4.6.9.3.más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
4.6.9.4.egy másik Ügyfél megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
4.6.9.5.nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
4.6.9.6.a https://setino.com honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
4.6.9.7.elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.
4.6.9.8.A Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Ügyféllel szemben, aki a Szolgáltató kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.
4.7.Szellemi tulajdon
4.7.1.A Webáruház, a Honlap és azok tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, illetve szellemi tulajdon tárgya. A Szolgáltató a szellemi tulajdon, így a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon és a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
4.7.2.A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
4.7.3.A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap és a Webáruház szolgáltatás használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap és a Webáruház szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
4.7.4.A szellemi tulajdon megsértése esetén az Ügyfél köteles 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint összeget kötbér jogcímén Szolgáltatónak megfizetni annak felhívásától számított 8 (nyolc) napon belül, azzal, hogy Szolgáltató jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát is.
4.8.Jogérvényesítési lehetőségek
4.8.1.Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálat:
• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között
• Telefonszám:
• E-mail: vevo@setino.hu
4.8.2.Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a fenti elérhetőségeken terjesztheti elő.
4.8.3.A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (szóban átvételkor az átvételi helyen, vagy telefonon) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát szóban közölt panasz esetén azonnal egy másolati példányban átadja, telefonon közölt panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
4.8.4.A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
4.8.5.A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
4.8.6.A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
4.8.7.A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 4.8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00 és 17:00 óra között fogadja.
4.9.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
4.9.1.Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
4.9.2.Panasztétel a fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkörben eljáró területileg illetékes járási hivataloknál.
Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/
A másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 
4.9.3.Békéltető testület. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Telefon: +36 (1) 488 21 31
Együttműködési kötelezettség:
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles írásban nyilatkozni a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (a továbbiakban: eseti alávetés) illetően, köteles továbbá nyilatkozatában megjelölni az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolni azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
4.9.4.Online vitarendezési platform (ODR):
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
Elérhető az alábbi linken:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Tájékoztatás:
Az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található.
Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. 
4.9.5.Ha Ön panaszt kíván tenni egy vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, választhatja az alternatív vitarendezést. Alternatív vitarendezésnek tekinthető minden olyan eljárás, melynek révén a vitában álló felek peren kívül rendezhetik jogvitájukat. Ez azt jelenti, hogy Ön felkér egy semleges harmadik felet – hivatalosan bejegyzett vitarendezési testületet –, hogy közvetítsen Ön és az Ön által bepanaszolt kereskedő között.
Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény törvény rendelkezései szerint.
4.10.A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
5.Záró és vegyes rendelkezések
5.1.A https://setino.com webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az alábbi óvintézkedések megtétele javasolt: vírus és spyware védelmi szoftvereket alkalmazása friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek rendszeres telepítése.
5.2.A https://setino.com webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
5.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, az Ügyfeleket e-mailben és a Honlapon, a következő belépéskor is tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk – ez a Webáruház szolgáltatásai további igénybevételének feltétele.
6.Az Ügyfél elfogadó nyilatkozata
6.1.Az Ügyfél tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.
6.2.Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.
6.3.Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Ügyfelek zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Ügyfelek személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Ügyfelektől, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Ügyfélnek a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.
6.4.Az Ügyfél kijelenti, hogy a https://setino.com webáruház szolgáltatását a jelen ÁSZF-ben, valamint a regisztráció és a (regisztráció nélküli) vásárlások alapján létre jött egyedi Szerződésekben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.
7.Az Ügyfél kártalanítási, kártérítési felelőssége
7.1.Az Ügyfél a regisztrációval, regisztráció nélküli vásárlással tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató helyett teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely az Ügyfél felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. Az Ügyfél tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe, vagy mellett az adott eljárásba belép.
7.2.A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, az Ügyfél magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén az Ügyfelet írásban tájékoztatja.
8.Vitarendezés, illetékességi kikötés
8.1.A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka az Ügyfelek Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem az Ügyfelekkel szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán az Ügyfelekkel szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.
8.2.Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a magyar joghatóságot, és az egyedi szerződés teljesítési helye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Felhasználó a regisztrációval/regisztráció nélküli vásárlással ezen kikötést tudomásul veszi és elismeri.
Tisztelt Ügyfelünk!
A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a https://setino.com webáruház szolgáltatásaival, valamint a https://setino.com honlappal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk az vevo@setino e-mail címre!
Mellékletek:
1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási mintatájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az
b) áru adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.”;
c) több áru szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi.”;
d) több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
e) áru meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első árut.”.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: SETINO HUNGARY Kft; székhely: 1107 Budapest, Száva utca 4. b. ép; e-mail: vevo@setino.com). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is akár e-mailünkre történő visszaküldéssel is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:[ Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.]
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése]
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[ A megfelelő jelölendő]
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy (fogyasztó esetén két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő minden esetben egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl fogyasztó esetén nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Nem fogyasztó esetén a kellékszavatosság teljes időszaka alatt az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A termék eladási árától függően, sávosan egy-három éves határidőn belül a kellékszavatosság szerinti jogokat érvényesítheti (kijavítás, kicserélés stb.).
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.